Regulamentul Concursului „100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi”-Facebook

Regulamentul Concursului „100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi”-Facebook

Publicat pe 03.05.2022

Regulamentul Concursului „100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi” - Facebook
Perioada Concursului: 04.05.2022-17.05.2022

REGULAMENTUL CONCURSULUI
„100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi”
Perioada Concursului: 04.05.2022-17.05.2022

Art.1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI
(1) Organizatorul Concursului „100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este AUCHAN ROMANIA S.A, cu sediul în Str. Brasov, nr 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, București, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod fiscal nr. RO17233051, legal reprezentat prin dna. Elena Frâncu în calitate de Manager Strategie Comunicare & Media, denumit în cele ce urmează „Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.
(3) Concursul se derulează de către Organizator și prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007 CUI RO 22568371 tel 031.437.01.10. Pe perioada Concursului, Agenția va desfășura următoarele activități: (a) desemnează câștigătorii concursului; (b) contactează câștigătorii pentru validarea premiilor.
(4) Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Art.2: DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
(1) Concursul „100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi” este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, pe toată Perioada Concursului, pe pagina de Facebook Auchan România – www.facebook.com/auchan.ro .
(2) Concursul se desfășoară în perioada 04.05.2022 (ora 10:00) – 17.05.2022 (ora 23:59:59), (denumită în continuare „Perioada Concursului”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească Perioada Concursului, acest fapt va fi adus la cunoștință publică, pe pagina de Facebook Auchan România, în secțiunea Notes și pe pagina web a Organizatorului.
(3) Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Facebook.

Art.3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 03 aprilie 2022 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și accesează pagina de Facebook a Organizatorului (denumite în continuare „Participanți”).
(2) Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului, ai Agenției, ai terților Parteneri implicați în derularea acestuia, după caz, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest concurs a persoanelor care încearcă să fraudeze.
(4) Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(5) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat pagina de Facebook aferentă Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

Art. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI
(1) Concursul se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.
(2) Regulamentul Concursului este disponibil pe perioada acestuia pe site-ul organizatorului, https://romania.auchan.ro//, secțiunea știri.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/ sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Concursului, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoștință publicului, .cu cel puțin 24 ore, înainte ca modificările să intre în vigoare. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de către participanți, atata timp cat acestea sunt afișate pe site-ul organizatorului, potrivit art.4 (2) de mai sus.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

 1. Concursul este marcat pe pagina de Facebook a Organizatorului printr-o postare marcată cu „Pin to top” (fixat în partea de sus a paginii) care va contine o imagine reprezentativă cu un grup de prieteni.
  Postarea de Concurs va fi publicată la ora 10:00 pe data de 04 mai pe pagina de Facebook Auchan România, iar Participanții vor putea lăsa în secțiunea de comentarii răspunsul la întrebarea: „Unde și cu cine ți-ai dori să bei un pahar de vin?” și își vor putea eticheta cel puțin 2 prieteni.
  (2) Pentru a putea câștiga un premiu, un Participant trebuie să:

-dețină o adresă de e-mail, un cont personal de Facebook;
-acceseze pagina de Facebook Auchan România și să
-aprecieze pagina de Facebook Auchan România (https://www.facebook.com/auchan.ro);
-aprecieze contul de Instagram Auchan România (https://www.instagram.com/auchanromania/) ;
-eticheteze cel puțin doi prieteni în secțiunea de comentarii la postarea de Concurs marcată cu „Pin to top” și să specifice locul unde și-ar invita prietenii să deguste un pahar de vin roze.
(4) Pe toata Perioada Concursului un Participant poate participa o singură dată la concurs și va putea câștiga un singur premiu.
(5) Pe toata Perioada Concursului se vor desemna în total 1 (un) câștigător și 1 (o) rezerva prin tragere la sorti dintre cei care au respectat pasii mecanismului prin intermediul platformei www.random.org.Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului participanților care încearcă să fraudeze, precum crearea mai multor conturi folosind aceleași date de contact (adresă de e-mail sau număr de telefon) sau prin trimiterea unor imagini pentru care nu dețin drepturi.

(6) Anunțarea câștigătorilor: Câștigătorul va fi anunțat la Postarea de Concurs publicata pe data 18 mai 2022, printr-un comentariu la postarea de Concurs, până la ora 18:00.
ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE
(1) Va fi desemnat Câștigător unul dintre participanții care au lăsat comentarii la postarea de Concurs care au apreciat pagina de Facebook Auchan România și care respecta toate condițiile de eligibilitate detaliate la art. 5 alin. (3).
(2) De asemenea, prin același mecanism, va fi desemnată și 1 rezervă.
(3) Pentru ca un Participant să fie validat pentru acordarea unui Premiu al Concursului, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să dețină dreptul de participare stipulat la Art. 3 și Art. 5 din prezentul Regulament;
-să aprecieze pagina de Facebook Auchan România (www.facebook.com/auchan.ro).
-să aprecieze contul de Instagram Auchan România (https://www.instagram.com/auchanromania/)
– să trimită Organizatorului datele sale de contact (nume, prenume, copie CI/BI, adresa de livrare și număr de telefon) pe adresa concurs@auchan.ro în termen de 24 ore lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător al Premiului.
(4) Între participantul la Concurs, titularul contului de Facebook și câștigătorul premiului trebuie sa existe o identitate perfectă (fără dubii) de persoană fizică/virtuală (online), astfel încât datele de contact mai sus menționate să poată fi utilizate în mod valabil și a se valida predarea premiului Participantului respectiv;
(5) Pentru desemnarea câștigătorilor se va lua în calcul respectarea pașilor mecanismului.
(6) În cazul în care Participantul desemnat Câștigător nu îndeplinește condițiile de mai sus, premiul va fi acordat rezervei selectate, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor de mai sus.

ART. 7. PREMIILE ȘI ACORDAREA PREMIILOR
(1) În cadrul acestui concurs este oferit un singur premiu, cu o valoare totală de 3000 lei, cu TVA inclus, și constă în:
– 100 sticle de vin roze – Vin rose demisec Domeniile Davidescu Sorginte Rose, 13%, 0.75L
(2) (2) Premiul oferit în cadrul acestui Concurs va fi transmis în maximum 72 de ore din momentul anunțării Câștigătorilor.
(3) Câștigătorul premiului atribuit în cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.
(4) Premiul este atribuit conform cu mecanismul descris în Regulament și va fi transmis numai Câștigătorului validat în conformitate cu prevederile acestui Regulament.
(5) Premiul acordat în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acesta după cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.

ART. 8. TAXE ȘI IMPOZITE
(1) Organizatorul va calcula, plăti și declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiilor, și pentru care există obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile, revin în exclusivitate câştigătorului.
(2) În conformitate cu legislația financiar – fiscală, fiecărui câștigător al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu și numărul CNP-ului său, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislației financiar -fiscale.

ART. 9. RESPONSABILITATE
(1) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Concurs. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor.

ART. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

ART. 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 12 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 13 – ALTE CLAUZE
(1) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor participanților.
(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.

Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator și semnat astăzi, 03.05.2022.

AUCHAN ROMANIA S.A.
Reprezentata prin împuternicit
ELENA FRÂNCU

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
„100 de sticle de vin roze pentru tine și prietenii tăi”
Perioada Concursului: 04.05.2022-17.05.2022

(“Concursul”)
– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:
  Auchan Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/2731/14.02.2015, CIF RO17233051 (denumita in continuare “Operatorul”);
  prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007, cod de identificare fiscala RO 22568371 tel 031.437.01.10, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
  De asemenea, Auchan Romania SA poate tranfera datele dumneavoastra personale, atunci cand legislatia nationala o impune, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, de catre Auchan doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si notari si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
  Auchan Romania S.A, Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului
  In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
  Pentru Participanti:
  . Nume;
  i. Prenume;
  ii. Data nasterii;
  iii. Adresa de e-mail;
  iv. Nume utilizator Facebook

 3. Scopurile prelucrarii
  Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitilor in vederea:
  (i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
  (ii) desemnarii si validarii Castigatorilor;
  (iii) atribuirii si livrarii premiilor si
  (iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 4. Temeiurile juridice ale prelucrarii
  Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale a Participantului si/ sau al interesului legitim al Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 5. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – TOTAL PR Business SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
  Prin acceptarea la acesta concurs, Auchan Romania SA va informeaza ca utilizeaza servicii IT asigurate de catre Auchan Retail International din Franta.

 6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
  Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 7. Drepturile persoanelor vizate
  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile
  . dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  i. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  ii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  iii. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  iv. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  v. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
  vi. dreptul la portabilitate a datelor;
  vii. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

 8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
  Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 9. Securitatea datelor cu caracter personal
  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau pe pagina de Facebook Auchan Romania, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 11. Alte prevederi
  In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
  Datele personale ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

AUCHAN ROMANIA S.A.
reprezentată prin împuternicit
Elena Francu