Regulamentul Concursului „Cât cheltuim pentru începerea școlii? Ghicește și Auchan te răsplătește!”

Regulamentul Concursului „Cât cheltuim pentru începerea școlii? Ghicește și Auchan te răsplătește!”

Publicat pe 12.08.2022

Regulamentul Concursului „Cât cheltuim pentru începerea școlii? Ghicește și Auchan te răsplătește!”
Perioada Concursului: 15.08.2022-22.08.2022

Art.1: ORGANIZATORUL CONCURSULUI
(1) Organizatorul Concursului „Cât cheltuim pentru începerea școlii? Ghicește și Auchan te răsplătește!” (denumit în cele ce urmează “Concursul”) este AUCHAN ROMANIA S.A, cu sediul în Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, Sector 6, București, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2731/14.02.2005, cod de inregistrare fiscala nr. RO17233051, legal reprezentat prin dna Elena Frâncu în calitate de împuternicit, denumit în cele ce urmează „Organizatorul”.
(2) Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.
(3) Concursul se derulează de către Organizator și prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007 CUI RO 22568371 tel 031.437.01.10 (denumit în continuare „Agenția”),. Pe perioada Concursului, Agenția va desfășura următoarele activități: (a) desemnează câștigătorii Concursului; (b) contactează câștigătorii pentru validarea premiilor.
(4) Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Art.2: DURATA CONCURSULUI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
(1) Concursul „Cât cheltuim pentru începerea școlii? Ghicește și Auchan te răsplătește!” este organizat și desfășurat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, pe toată Perioada Concursului, pe pagina de Facebook Auchan România https://www.facebook.com/auchan.ro
(2) Concursul se desfășoară în perioada 15.08.2022 (ora 10:00) – 22.08.2022 (23:59:59) (denumită în continuare „Perioada Concursului”). În situația în care Organizatorul decide să scurteze/ să prelungească Perioada Concursului, acest fapt va fi adus la cunoștință publică, pe contul de Facebook Auchan România și pe pagina web a Organizatorului, respectiv https://romania.auchan.ro//, secțiunea știri.
(3) Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Facebook.

Art.3: DREPTUL DE PARTICIPARE LA CONCURS
(1) Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 14 august 2022 (23:59:59), cu domiciliul sau reședința în România, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament și care accesează pagina de Facebook a Organizatorului (denumite în continuare „Participanți”) si care detin un card de fidelitate MyClub Auchan activ (card de fidelitate fizic sau digital activat). Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan se poate genera automat din contul de client de pe auchan.ro sau aplicatia Auchan sau poate fi solicitat un card fizic, in magazine, de la Serviciul Clienti sau la casele de marcat. Mai multe despre activarea cardului de fidelitate, aici: https://romania.auchan.ro/ro/continut/myclub-auchan.
(2) Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului, ai Agenției, ai terților Parteneri implicați în derularea acestuia, după caz, precum și soțul/soția și rudele de gradul I și II ai acestora.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs persoanelor care încearcă să fraudeze.
(4) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(5) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la Concurs menționate în prezentul Regulament și/ sau care au accesat pagina de Facebook aferenta Concursului înainte și/sau după încheierea Perioadei Concursului.

Art. 4. REGULAMENTUL CONCURSULUI
(1) Concursul se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toți Participanții.
(2) Regulamentul Concursului este disponibil pe perioada acestuia pe site-ul Organizatorului, https://romania.auchan.ro//, secțiunea știri.
(3) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/ sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derulării Concursului, completarea și/sau modificarea urmând a fi aduse la cunoștință publicului, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială, cu cel puțin 24 ore, înainte ca modificările să intre în vigoare. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de către Participanți, atata timp cat acestea sunt afișate pe site-ul Organizatorului, potrivit art.4 (2) de mai sus.

Art.5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
(1) Concursul este marcat pe pagina de Facebook a Organizatorului printr-o Postare care va contine o imagine cu un ghiozdan complet echipat, marca proprie Auchan.
(2) Pentru a participa la acest Concurs, Participanții trebuie să acceseze pagina de Facebook Auchan România și să lase în perioada 15.08.2022 (ora 10:00) – 22.08.2022 (23:59:59), în secțiunea de comentarii răspunsul la întrebarea „Cât crezi că valorează ghiozdanul din imagine?”
(3) Pentru a putea câștiga un premiu, un Participant trebuie să:
-dețină o adresă de e-mail, un cont personal de Faceboook (https://www.facebook.com/auchan.ro);
-aprecieze contul de Instagram Auchan România (https://www.instagram.com/auchanromania/);
-aprecieze pagina de Facebook Auchan Romania (https://www.facebook.com/auchan.ro);
-lase în secțiunea de comentarii la postarea de Concurs prețul estimat al ghiozdanului și rechizitelor din imaginea publicată la Postarea de Concurs, cu respectarea condițiilor prevazute la art. 5 alin. 2 de mai sus;
-fie membru MyClub Auchan (să dețină cardul de fidelitate fizic sau digital activat). Cardul de fidelitate MyCLUB
Auchan se poate genera automat din contul de client de pe auchan.ro sau aplicatia MyClub Auchan sau poate fi
solicitat un card fizic, in magazine, de la Serviciul Clienti sau la casele de marcat. Mai multe despre activarea
cardului de fidelitate, aici: https://romania.auchan.ro/ro/continut/myclub-auchan;
(4) Pe toata Perioada Concursului un Participant poate participa o singură dată la Concurs și va putea câștiga un singur premiu.
(5) Pe toata Perioada Concursului vor fi desemnați, în total, 5 (cinci) câștigători și 5 (cinci) rezerve, luând în calcul corectitudinea și rapiditatea răspunsurilor Participanților. Raspunsurile care contin cele mai apropiate sume de cea corectă vor fi considerate câștigătoare.
(6) Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului Participanților care încearcă să fraudeze, precum crearea mai multor conturi folosind aceleași date de contact (adresă de e-mail sau număr de telefon) sau prin trimiterea unor imagini pentru care nu dețin drepturi.
(7) Anunțarea câștigătorilor: Câștigătorii vor fi anunțați la Postarea de Concurs, printr-un comentariu, în data 23 august, până la ora 18:00.

ART. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR. CONDIȚII DE VALIDARE
(1) Vor fi desemnați Câștigători primii cinci Participanți care au lasat la postarea de Concurs de pe pagina de Facebook Auchan România raspunsul cuprinzand pretul corect sau cea mai apropiata suma de pretul corect pentru ghiozdanul și rechizitele din imaginea Postarii de Concurs. In cazul in care niciun participant nu a ghicit suma exacta, cele mai apropiate raspunsuri de cel corect vor fi considerate câștigătoare. Pretul corect al ghiozdanului si al rechizitelor va fi publicat prin editarea postarii Concursului dupa incheierea perioadei Concursului.
IMPORTANT: In cazul in care un Participant va lasa la Postarea de Concurs comentarii multiple, pentru participarea sa in Concurs se va lua calcul doar primul comentariu.
(2) De asemenea, prin același mecanism, vor fi desemnate si 5 (cinci) rezerve.
(3) Pentru ca un Participant să fie validat pentru acordarea unui Premiu al Concursului, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să dețină dreptul de participare stipulat la Art. 3 și Art. 5 din prezentul Regulament;
– să fie membru MyCLUB Auchan;
-să aprecieze contul de Instagram Auchan România (https://www.instagram.com/auchanromania/);
-aprecieze pagina de Facebook Auchan Romania (https://www.facebook.com/auchan.ro);
-să trimită Organizatorului datele sale de contact (nume si prenume, numărul cardului de fidelitate, numărul de telefon, adresa de livrare, seria si numarul cartii de identiate), pe adresa concurs@auchan.ro în termen de 1 (o) zi lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător al Premiului.
(4) Între Participantii la Concurs, titularii conturilor de Facebook și câștigătorii premiilor trebuie sa existe o identitate perfectă (fără dubii) de persoană fizică/ virtuală (online), astfel încât datele de contact mai sus menționate să poată fi utilizate în mod valabil și a se valida predarea premiului Participantului respectiv;
(5) Pentru desemnarea câștigătorilor se vor lua în calcul și respecta pașii mecanismului.
(6) În cazul în care Participantul desemnat Câștigător nu îndeplinește condițiile de mai sus, premiul va fi acordat rezervei selectate, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor de mai sus.

ART. 7. PREMIILE ȘI ACORDAREA PREMIILOR
(1) În cadrul acestui Concurs sunt oferite 5 (cinci) premii, cu o valoare totală de 1000 lei, cu TVA, respectiv:
– 5 x Ghiozdan echipat, în valoare de 200 lei cu TVA, fiecare.
(2) Câștigătorii premiilor atribuite în cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri.
(3) Premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris în Regulament și va fi acordate numai Câștigătorilor validati în conformitate cu prevederile acestui Regulament, prin curier, în termen de 48 de ore lucrătoare de la validare.
(4) Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acesta după cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.

ART. 8. TAXE SI IMPOZITE.
Organizatorul va calcula, plăti și declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiilor, și pentru care există obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile, revin în exclusivitate câştigătorului.

ART. 9. RESPONSABILITATE
(1) Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defecțiuni tehnice ce apar independent de voința sa care pot conduce la întreruperea funcționării canalului de înscriere la Concurs. În eventualitatea unei astfel de întreruperi, înscrierile se vor relua după remedierea defecțiunilor.

ART. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

ART. 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

Art. 12 – LITIGIILE ȘI LEGEA APLICABILĂ
(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
(2) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs ori a Organizatorului.
(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

ART. 13 – ALTE CLAUZE
(1) Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.

Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator și semnat astăzi, 12.08.2022.

AUCHAN ROMANIA S.A.
Reprezentata prin împuternicit
ELENA FRÂNCU

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului
„Cât cheltuim pentru începerea școlii? Ghicește și Auchan te răsplătește!”
Perioada Concursului: 15.08.2022-22.08.2022
(“Concursul”)

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal
  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:
  Auchan Romania S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J40/2731/14.02.2015, CIF RO17233051 (denumita in continuare “Operatorul”);
  prin intermediul TOTAL PR Business SRL cu sediul în Bucuresti, str. Luncșoara, nr. 25, bl. 75, ap. 16, înregistratǎ sub numǎrul J40/19259/2007, cod de identificare fiscala RO 22568371 tel 031.437.01.10, in calitate de persoană imputernicita a Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).
  De asemenea, Auchan Romania SA poate divulga datele dumneavoastra personale, atunci cand legislatia nationala o impune, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, de catre Auchan doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si notari si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:
  Auchan Romania S.A, Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, dpo@auchan.ro sau contact@auchan.ro.

 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Concursului
  In cadrul Concursului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
  Pentru Participanti:

i. Nume și prenume;
ii. Numărul cardului de fidelitate MyCLUB Auchan;
iii. Număr de telefon;
iv. Nume utilizator Instagram
v. Nume utilizator Facebook
vi. Adresa de e-mail

 1. Scopurile prelucrarii
  Datele cu caracter personal ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului său in vederea:
  (i) organizarii si desfasurarii Campaniei;
  (ii) desemnarii si validarii Castigatorilor;
  (iii) atribuirii premiilor;
  (iv) indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului si
  (v) solutionării oricaror solicitari, plangeri, contestatii ori situatii cu potential fraudulos care se vor ivi in legatura cu Concursul.

 2. Temeiurile juridice ale prelucrarii
  Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiilor contractuale ale partilor care decurg din contractul dintre acestea (Regulamentul Campaniei), indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului si/ sau al interesului legitim al Organizatorului de a asigura buna desfasurare a Campaniei.

 3. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului – TOTAL PR Business SRL, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
  Operatorul va informeaza ca utilizeaza servicii IT asigurate de catre Auchan Retail International, care isi are sediul in Franta.

 4. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, precum si a reglemenatrilor financiar contabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor aceleasi obligatii.

 5. Drepturile persoanelor vizate
  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
  i. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  ii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  iii. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  iv. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  v. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
  vi. dreptul la portabilitate a datelor;
  vii. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 6, Str. Brasov nr. 25, Camera 1, etaj 4, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dpo@auchan.ro.

 6. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
  Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 7. Securitatea datelor cu caracter personal
  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 8. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, spre exemplu in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau pe pagina de Facebook Auchan Romania, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 9. Alte prevederi
  Participantii nu pot dezvalui date cu caracter personal apartinand unor terte persoane.
  Datele personale ale Participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

AUCHAN ROMANIA S.A.
reprezentată prin împuternicit
Elena Francu